Dataskyddspolicy

1 ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet beskriver hur Consensus Sverige AB, 556629–9284 vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar eller ändrar, lämnar ut genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, raderar och använder personuppgifter inom ramarna för vår verksamhet inom utbildning, konsultverksamhet samt rekrytering. 

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR

Consensus Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och därmed ansvarig för att uppgifterna hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig:

Consensus Sverige AB
Org.nr 556629–9284
Aspholmsvägen 9
702 27 Örebro
Tel: 019-26 54 10
E-post: info@consensus.nu

Observera att det för behandlingen av personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering. För personer som genomför utbildning hos oss informerar vi om att personuppgifterna lämnats av arbetsgivaren.  

3 DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på individens samtycke. Individen kan alltid återkalla

sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom personliga inloggningar i respektive system eller genom att kontakta Consensus. 

4 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Vi samlar in och lagrar sådan information som erhålls från kandidater, kunder och samarbetspartners i syfte att kunna hantera våra olika leveranser och åtaganden gentemot kunder. Vi samlar in personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt övriga uppgifter som lämnas exempelvis via ett CV, personligt brev eller anmälan till utbildning. Vi samlar även in och lagrar annan information som kan ha tillhandahållits i samband med inskickande av ansökan eller anmälan till utbildning.

Vi avråder kandidater från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för vår process. Vi tar inte in känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om sexualliv eller sexuella läggning. 

5 HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in och använder personuppgifter för att kunna utvärdera kandidater till konsult- och rekryteringsuppdrag och för att göra en bedömning av huruvida individen är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Vi kan också komma att använda personuppgifter för att bedöma om individen är kvalificerad för någon annan ledig tjänst som vi rekryterar till, men som vi inte har publicerat en platsannons för.

Vi samlar in och använder nödvändiga personuppgifter rörande deltagare till våra utbildningar i syfte att administrera och kunna tillhandahålla nödvändig information till respektive individ före, under och efter utbildningens genomförande.

Vi delar inte information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte utan individens medgivande.

6 HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. 

7 INDIVIDENS RÄTTIGHETER

Individen har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och få information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos Consensus, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut eller under vilken period som personuppgifterna kommer att lagras. Individen har även rätt att begära att personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av personuppgifter i vissa fall begränsas. 

Individen har alltid rätt att återkalla sitt samtycke till att vi behandlar deras personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla deras personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt. För det fall individen önskar få de personuppgifter som lämnats överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi individen kontakta oss. Den som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vi tar inte in några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker individen särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Dataskyddspolicy. Vi avråder från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för vårt uppdrag.

8 LAGRINGSTID

I rekryterings- och konsultuppdrag lagras kandidaters uppgifter i tjugofyra (24) månader från det att kandidaten registrerat sig hos oss. Därefter raderas alla uppgifter om kandidaten och uppdraget. Kandidater får en fråga från vårt rekryteringsverktyg Ponty om de önskar finnas kvar i vår databas.

För de kandidater som genomfört tester och en fördjupad intervju, så kallad personbedömning lagrar vi profilen i tjugofyra (24) månader. Detta för att vara ett stöd både för kandidat och för nya arbetsgivaren i utveckling av individen. Denna gallring sker manuellt, månadsvis enligt inplanerade aktiviteter. 

Personuppgifter på de som går en utbildning hos oss lagras i vårt utbildningsadministrationsverktyg under tjugofyra (24) månader och raderas därefter automatiskt. 

I våra centrala kandidat- och utbildningsplattformar sker gallring automatiskt efter tjugofyra (24) månader. I övriga administrativa system där personuppgifter lagras sker gallring efter tjugofyra (24) månader med hjälp av manuella rutiner enligt vår gallringspolicy.

9 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Consensus Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra denna Dataskyddspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan.