Allmänna villkor

Allmänna villkor för Consensus Sverige AB:s utbildningar
Villkoren gäller fr.o.m. 2019-04-08 och tillsvidare.

 

 • 1 Allmänt
  Dessa villkor gäller för kurser och utbildningar som genomförs i regi av Consensus Sverige AB. Villkoren bifogas offerten, vilken specificerar utbildningen, och är en del av offerten. Uppdraget kan regleras av andra kontraktshandlingar än dessa villkor och bifogad offert, men där ej särskilt avtalas gäller dessa villkor.

 

 • 2 Orderbekräftelse
  Orderbekräftelse skickas till kunden som har 10 dagar på sig att invända mot ordern. Invändning ska ske skriftligen eller via e-post.

 

 • 3 Kursinformation
  Kallelse till kursdeltagaren ombesörjs av Consensus Sverige AB såvida inte annat överenskommits. Kursmaterial lämnas vid kursens början. Kaffe ingår i kursavgiften då utbildningen genomförs i av Consensus Sverige AB tillhandahållen kurslokal.

 

 • 4 Avbokning
  1. Vid avbokning 4–2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.
  2. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.
  3. Consensus Sverige AB ska skriftligen eller via e-post bekräfta mottagandet av avbokningen till beställaren.
  4. Vid förhinder kan deltagarplats överlåtas till annan person i samma företag efter samråd med Consensus Sverige AB.
  5. Consensus Sverige AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Deltagaren ska informeras om inställd kurs senast 2 veckor före kursstart.
  6. Kursavgift faktureras före kursstart.

 

 • 5 Äganderätt till utbildningsinnehåll m.m.
  Äganderätt till kursmaterial, kursinnehåll, kursens upplägg och genomförande tillkommer Consensus Sverige AB eller den som Consensus Sverige AB kontrakterat. Med kursmaterial avses i denna punkt allt material Consensus Sverige AB framtagit själva eller genom underkonsulter och som används i utbildningen.

 

 • 6 Betalning
  Öppna utbildningar – Fakturering sker 30 dagar före kursstart med 20 dagar netto.
  Anpassade utbildningar – Fakturering sker vid utbildningsstart med 20 dagar netto.
  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 8% över gällande referensränta enligt 9§ räntelagen (1975:635)

 

 • 7 Mervärdesskatt
  Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

 

 • 8 Personuppgifter
  Consensus Sverige AB tar emot personuppgifter om kursdeltagare från kund. Uppgifterna hanteras i våra system för genomförande och administration av aktuell utbildning. Eventuell redovisning tillbaka till kund på personnivå (t. ex. närvaro och studieresultat) sker med deltagarens godkännande och i samband med överlämningen övergår ansvaret för behandling av personuppgifterna till mottagaren.

 

Consensus Sverige AB bevarar kursutvärderingar 2 år efter genomförd utbildning. Övriga personuppgifter behandlas i enlighet med vår GDPR-policy.

 • 9 Tvist
  Eventuell tvist av detta avtal skall hänskjutas till svensk allmän domstol och svensk lag skall gälla.