Utbildning

Hydraulik Grund

Kursen omfattar 4 dagar och riktar sig mot underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Samt säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Mål

 • Skapar medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och hur tillbud kan undvikas.
 • Ger kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp
 • Ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på hydraulsystem och dess komponenter.
 • Ger färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.
 • Ger förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet.

Deltagarna skall efter avslutad utbildning kunna beskriva förhållande mellan:

 • Tryck och kraft
 • Flöde och hastighet
 • Flödesriktning och rotations/rörelseriktning

Deltagarna skall praktiskt kunna identifiera och i enklare applikationer använda sig av samt i ett systemschema kunna identifiera och förstå betydelsen av:

 • Variabel strypning
 • Konstantflödesventil
 • Tryckbegränsningsventil
 • Tryckreduceringsventil (3-vägs)
 • Lasthållningsventil
 • Pilotstyrd backventil
 • Backventil
 • Riktningsventil
 • Dubbelverkande cylinder
 • Ackumulator
 • Hydraulmotor
 • Hydralupump
 • Vanligt förekommande kopplingstyper

Deltagarna skall kunna återge innebörden av begreppen:

 • Deplacement
 • Kavitation
 • Viskositet och Viskositetsindex
 • Absolut och Nominell filtrering
 • ISO 4406 renlighetsklassificering för hydraulvätska

Deltagarna skall med egna ord beskriva egenskaper för och skillnader mellan följande olika systemkonstruktioner:

 • Konstantflöde
 • Konstanttryck

INNEHÅLL TEORI

Fysikaliska Grunder

 • Tryck
 • Flöde
 • Effekt
 • Hastighet
 • Area
 • Volym

Reglering av

 • Kraft
 • Hastighet
 • Rörelseriktning

Konstruktion och funktion

 • Variabel strypning
 • Konstant flödesventil
 • Tryckbegränsningsventil
 • Tryckreduceringsventil (3-vägs)
 • Backventil
 • Riktningsventil
 • Dubbelverkande cylinder
 • Ackumulator

Hydraulvätskor

 • Indelning
 • Viskositet
 • Viskositetsindex
 • Viskositetsgrad
 • Produktdatablad och säkerhetsdatablad

Renlighet och filtrering

 • ISO 4406
 • Filtreringsprinciper
 • Betavärde
 • Absolut och nominell filtrering

Indelning av systemprinciper

 • Konstantflöde system
 • Konstanttryck system
 • Lastkännande system

Förbindningselement

 • Standarder
 • Tätningsytor
 • Gängor

INNEHÅLL PRAKTIK

Systemövningar

 • Ritning av system med schemasymboler enligt ISO 1219:1 med simuleringsprogram
 • Uppkoppling på laborationsbänk enligt hydraulschema
 • Justering av tryck
 • Justering av flöde

Slang och rör

 • Montering av skärringskoppling
 • Pressning av koppling på slang

Regenerativ körning av cylinder

 • Tryckintensifiering
 • Sekvenskörning
 • Lasthållning med overcenterventil och pilotstyrd backventil
 • Ackumulator, kontroll av förladdningstryck
 • Tryckbegränsningsventil, kontroll och justering

Kunskapskontroll/examination
Under utbildningstiden kontrolleras deltagarnas kunskap kontinuerligt genom muntliga kontrollfrågor som fördelas mellan deltagarna. Under de praktiska momenten arbetar deltagarna i grupper om två och dessa moment övervakas av kursledaren. Kursen avslutas med ett kunskapstest som omfattar ingående delar i utbildningen. Detta är utformat av flervalsfrågor samt en beräkningsuppgift. I direkt anslutning till rättningen av frågorna förs en diskussion kring provet och svarsalternativen i syfte att ytterligare befästa kunskaperna

Kursens mål
 • Skapar medvetenhet om vilka risker som finns vid arbete med hydrauliska maskiner och hur tillbud kan undvikas.
 • Ger kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp
 • Ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på hydraulsystem och dess komponenter.
 • Ger färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, igångkörning och felsökning.
 • Ger förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet.

Eleven skall efter avslutad utbildning kunna beskriva förhållande mellan:

 • Tryck och kraft
 • Flöde och hastighet
 • Flödesriktning och rotations/rörelseriktning

Eleven skall praktiskt kunna identifiera och i enklare applikationer använda sig av samt i ett systemschema kunna identifiera och förstå betydelsen av:

 • Variabel strypning
 • Konstantflödesventil
 • Tryckbegränsningsventil
 • Tryckreduceringsventil (3-vägs)
 • Lasthållningsventil
 • Pilotstyrd backventil
 • Backventil
 • Riktningsventil
 • Dubbelverkande cylinder
 • Ackumulator
 • Hydraulmotor
 • Hydralupump
 • Vanligt förekommande kopplingstyper

Eleven skall kunna återge innebörden av begreppen:

 • Deplacement
 • Kavitation
 • Viskositet och Viskositetsindex
 • Absolut och Nominell filtrering
 • ISO 4406 renlighetsklassificering för hydraulvätska

Eleven skall med egna ord beskriva egenskaper för och skillnader mellan följande olika systemkonstruktioner:

 • Konstantflöde
 • Konstanttryck

Målgrupp
 • Underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem.
 • Säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.

Förkunskaper
Kursen är av grundläggande karaktär. Inga förkunskaper krävs.

Target group:
Underhållspersonal och reparatörer som arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på hydraulsystem. Säljare, arbetsledare m.fl. som har behov av grundläggande kunskaper inom hydraulik.


Tid
4 dagar, 08:00 - 16:00


Pris
Deltagaravgift 16 900 SEK exkl moms