toggle menu

om myndigheten för yrkeshögskolan

Såhär beskriver myndigheten för yrkeshögskolan sitt uppdrag:

  • Myndighetens huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.
  • Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.
  • Utöver detta ansvarar vi för frågor som rör för två utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan – konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen.
  • Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar. 

consensus ansvar som utbildningsanordnare

Vi har ansvar för att följa de lagar, regler och allmänna råd som reglerar hur och vad vi får göra utifrån vårt uppdrag som utbildningsanordnare. De dokumenten tillsammans med vår utbildningsplanen utgör grunden för utbildningens genomförande. Utbildningsledaren och utbildningens ledningsgrupp ansvarar för vårt uppdrag och vår utbildning.

Granskning av vår verksamhet

Myndigheten har vid två tillfällen gjort grundliga granskningar om hur vi bedriver utbildningen. Vi har haft en inlednande tillsyn samt en om LIA. Ledningsgruppen har också deltagit i en förstudie om ledningsgruppsarbete. Granskningarna har vi genomfört med mycket gott betyg.

Läs mer om Myndigheten för yrkeshögskolan på www.myh.selänk till annan webbplats.