toggle menu

Behörighet

För att kunna ansöka till dessa utbildningar måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. Den grundläggande behörigheten är densamma oavsett yrkeshögskoleutbildning.

För att kunna söka utbildningen Medicinsk vårdadministratör måste du uppfylla både den grundläggande behörigheten och de eventuella särskilda förkunskaperna. Vilka de särskilda förkunskaperna är kommer publiceras här efter Myndigheten för yrkeshögskolans beslut.

Grundläggande behörighet

1. Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

2. Utbildning på gymnasienivå

Du är behörig om:

  • du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • du har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng.
  • du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng.
  • du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • du med svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Gäller båda utbildningarna: Medcinsk vårdadministratör & Trafikteknik

  • Svenska B/2 med lägst betyg Godkänd/E eller betyg 3 på en treårig gymansielinje i en äldre kurs-/utbildningsform
  • Engelska B/6 med lägst betyg Godkänd/E eller betyg 3 på en treårig gymansielinje i en äldre kurs-/utbildningsform 
  • Datakunskap 50 p eller motsvarande.

Med motsvarande kunskap menar vi att du införskaffat dig kunskapen genom annan datautbildning alternativt via skola eller yrkesliv. Detta ska i så fall styrkas genom ett intyg/betyg.

Reell kompetens 

För dig som inte uppfyller de formella kraven finns fortfarande möjlighet att bli antagen. Vi kan i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kan tillgodogöra dig utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens i din ansökan ska du bifoga handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen. Intervju kan bli aktuell för att kartlägga din kompetens.